POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de lo establert en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones respecte al tractament de dades personals, en endavant el “RGPD” i en l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de dades Personals i Garantia dels drets digitals, en endavant el “LOPD-DD” es posa a disposició dels interessats la següent informació:

1) IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

  • Titular: IURIS9 ADVOCATS COMPLIANCE SLPU
  • Marca: STOP CONCURSOS
  • Domicili Social: Carrer Bisbe Lorenzana, 24 BX 2 – 17800 Olot (Girona)
  • CIF: B17951047
  • Registre Públic: Registro Mercantil de la Provincia de Girona en el Volum 2597, full 8 y full registral GI-44365
  • Inscrita al Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona amb el número 123.
  • Telèfon: +34 972 26 86 17
  • Whatsapp :693.100.252
  • E-mail: stop@stopconcursos.com

2) INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT REALITZADES A LA WEB

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO BASE LEGAL DESTINATARIOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES PLAZO DE CONSERVACION

Gestió de consultes a través de WhatsApp

Interès legítim de la societat per respondre els requeriments d’informació rebuts a través d’aquest mitjà

No es cedeixen dades a tercers

No es realitzen transferències internacionals de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necesari per la resolució de la seva sol·licitud d’informació i per determinar les possibles responsabilitats que en puguin derivar.

 

Gestió de consultes a través del formulari WEB

 

Interès legítim de la societat per respondre els requeriments d’informació rebuts a través d’aquest mitjà

No es cedeixen dades a tercers

No es realitzen transferències internacionals de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necesari per la resolució de la seva sol·licitud d’informació i per determinar les possibles responsabilitats que en puguin derivar.

3) DADES OBLIGATÒRIES I ACTUALITZADES

Tots els camps que apareixen senyalats amb l’asterisc (*) als formularis web seran d’obligat compliment, de manera que la seva omissió podrà comportar la impossibilitat de poder facilitar els serveis o informació sol·licitada. S’haurà de proporcionar informació verídica, de tal forma que les dades i informació proporcionada estiguin sempre actualitzades i no continguin errors, haurà de comunicar-se a la societat en la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal a través del correu electrònic stop@stopconcursos.com Tanmateix, al fer “clik” sobre el botó “Accepto” (o equivalent) que s’incorpora en els citats formularis, vostè declara que la informació i les dades que ens facilita són verídics.
RGPD Información  
Art. 13.1 a) Responsable

IURIS9 ADVOCATS

IURIS9 ADVOCATS COMPLAIANCE SLPU

Marca: STOP CONCURSOS

C/ Bisbe Lorenzana, 24 Baixos-2, 17800 Olot

CIF: B17951047

stop@stopconcursos.com.

Art. 13.1 c)

Finalitat del tractament

Prestació de serveis professionals d’assessorament en dret preconcursal i concursal.

Art. 13.1 d)

Legitimació

Relació contractual de prestació de serveis professionals.

Art. 13.1 e)

Destinatari

Cedirem les seves dades als òrgans judicials, a les administracions públiques i a les persones que tinguin relació jurídica per complimentar l’encàrrec rebut. Excepte els destinataris enumerats, no cedirem les seves dades a tercers, a menys que ens obligui una llei, entre elles, la llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament al Terrorisme

Art. 13.2 a)

Període de conservació

Conservarem les seves dades durant la vigència de la relació contractual. Una vegada finalitzat el contracte, mantindrem les seves dades personals bloquejades durant el termini de prescripció legal. Transcorregut el termini de prescripció legal destruirem les seves dades.

Art. 13.2 d)

Reclamació autoritat de control

També pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Art. 13.2 e)

Facilitar dades

En cas de no facilitar la totalitat de les dades, no es podrà facilitar el contracte de prestació de serveis.

4) INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

En cas que es formalitzi el contracte de prestació de serveis professionals entre vostè i STOP CONCURSOS, posem a la seva disposició la següent informació en compliment de la legislació esmentada a l’inici.

5) DRETS DE L’INTERESSAT

Vostè té els següents drets sobre les dades que ens ha facilitat, bé sigui mitjançant els formularis Webs o en el contracte de prestació de serveis professionals que es formalitzi.
RGPDDrets de l’interessat 
Art. 13.2 b)

Accés

Podrà consultar les seves dades personals incloses als nostres arxius
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals si són inexactes.
SupressióPodrà demanar que s’eliminin les seves dades personals
OposicióPodrà demanar que no es tractin les seves dades personals
Limitació del tractamentPodrà demanar la limitació del tractament de dades en els següents casos:
– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
– Quan el tractament sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les seves dades.
– Quan el responsable no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessiti per l’exercici o la defensa de reclamacions.
– Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, el tractament quedarà limitat mentre es verifica si els motius legítims del responsable del tractament prevalen sobre els de l’interessat.
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades personals que ens hagi facilitat i transmetre-les a un altre responsable de tractament.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot posar-se en contacte amb el correu electrònic stop@stopconcursos.com.No obstant, podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
Per exercir els seus drets, acompanyi la sol·licitud d’una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.

6)SUBSCRIPCIÓ AL BLOG DE STOP CONCURSOS

En cas que l’usuari es subscrigui al Blog, li informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i es conservaran el temps necessari per la finalitat del tractament i una vegada finalitzada aquesta es podran conservar per un període de 6 anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per l’atenció i defensa de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

7) CIRCULARS D’INFORMACIÓ EMESES PER STOP CONCURSOS

Es sol·licitarà el consentiment de l’interessat per la remissió per correu electrònic o qualsevol altre mitjà, d’informació, novetats i promocions, així com iniciar o mantenir la relació comercial. Les dades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la baixa o l’eliminació de les seves dades i una vegada eliminades es conservaran per un període de 6 anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

8) RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS VITAE A TRAVÉS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que l’usuari ens enviï el seu Currículum Vitae a través dels canals d’informació enunciats a la web, l’informem que les dades proporcionades seran tractades per participar en els processos de selecció de personal que realitzi la nostra empresa. En cas de produir-se alguna variació en les dades proporcionades, els sol·licitem que ens ho comuniqui amb la finalitat de mantenir-los permanentment actualitzats. Les dades es conservaran durant el termini d’un any, transcorregut aquest, es procedirà a l’eliminació de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció, transcorregut aquest temps si desitja continuar participant en els nostres processos de selecció, li preguem que ens enviï de nou el currículum.